Arena Emocji – konkurs

12.05.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Zdjęcie grupy KKK z maskotką Wisły Kraków, smokiem.

Przy naszej bibliotece działa Klub Kulturalnego Kibica, który buduje uśmiechnięty stadion. Dla wszystkich kibiców, ale nie tylko ogłaszamy konkurs w którym do wygrania są wspaniałe nagrody. Zadanie konkursowe polega: wykonaniu zdjęcia (maksimum można wysłać 2 zdjęcia przedstawiającego tęsknotę kibica za przeżywaniem emocji na stadionie/sportowej arenie.

Regulamin konkursu „ARENA EMOCJI”
Klubu Kulturalnego Kibica
Działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Arena Emocji”  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, NIP: 681-17-96-349.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
3. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Plakat, wyniki konkursu mogą być prezentowane na stronie www.facebook.com/biblioteka.dobczyce (zwanej dalej „fanpage”). WARUNKI UCZESTNICTWA 4. W konkursie mogą brać wszyscy chętni, również osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica. Możliwe jest zgłoszenie rodzinne udziału w konkursie, ale należy podać autora zdjęcia/pomysłu, który będzie nagrodzony.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia/zdjęć (maksimum dwóch) konkursowego i udzielenie zgody na jego publikację na fanpage Klubu Kulturalnego Kibica/Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach i stronie internetowej biblioteki.
6. Zdjęcie lub zdjęcia należy wysłać na mail: mbp@dobczyce.pl. Potwierdzeniem przyjęcia zdjęcia/zdjęć do konkursu jest odpowiedź mailowa organizatora potwierdzająca odbiór zdjęcia/zdjęć do konkursu oraz przesłanie zgody na wykorzystanie zdjęć i danych osobowych według wzoru przekazanego w mailu zwrotnym przez Organizatora.
7. Czas trwania konkursu od 13 maja 2020 r. do 27  maja 2020 r. do godziny: 23:59.
8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 29 maja 2020 za pośrednictwem fanpag’a biblioteki. ZADANIE KONKURSOWE
9. Zadanie konkursowe polega: wykonaniu zdjęcia (maksimum można wysłać 2 zdjęcia) obrazującego tęsknotę kibica za przeżywaniem emocji na stadionie/sportowej arenie.
10. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców oraz wyróżnienia wskazane przez Komisję.
11. Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach wybierze najlepsze zdjęcia i w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione.
12. Przy wyborze najlepszych zdjęć oceniane będzie:
– przedstawienie tematu konkursu
– kreatywność i  pomysłowość w ukazaniu emocji
– jakość wykonanego/przesłanego zdjęcia pozwalającego na jego prezentację
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
14. Zdjęcie nadesłane na konkurs nie może być zdjęciem nagrodzonym w innym konkursie. NAGRODA 15. Nagrodami w konkursie są:
–  koszulka NAPOLI S.C (z napisem Arek Milik i numerem 99, rozmiar M).
–  koszulka Wisły Kraków (Centralna Liga Juniorów z poprzednich sezonów, numer 4, rozmiar )
– mini piłka Napoli z autografem Arkadiusza Milika
– książki o tematyce sportowej/piłkarskiej
– pamiątkowe kubki Klubu Kulturalnego Kibica
16. Szacowana wartość nagród to: pięćset złotych.
17. Nagrodę można odebrać w bibliotece lub może zostać przesłana pocztą.
18. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
19. Organizator ma prawo podać dane – imię oraz nazwisko – uczestników i zwycięzcy na Fanpage, stronie internetowej oraz innych mediach społecznościowych, a także do lokalnej prasy.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
22. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Reklamacje 23. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
24. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
26. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe 27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczone na Fanpage strony biblioteki

zaproponuj
książkę

    X
    Skip to content