Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach

Miejska Biblioteka Pubiczna im. Józefy Bergelówny Dobczycach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności

 • Na stronie występują błędy walidacji HTML W3C z uwagi na korzystanie z integracji z zewnętrznymi systemami – SOWA / Facebook / Youtube.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i plakaty nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, jak również w sprawie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej i żądań zapewnienia dostępności, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa w sprawie uwag i wniosków:

 • Imię i nazwisko: Paweł Piwowarczyk
 • E-mail: mbp@dobczyce.pl
 • Telefon: 577008324

Procedura żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny ma swoją siedzibę w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka. Przed wejściem głównym do biblioteki wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do biblioteki dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia, drzwi o szerokości 200 cm w świetle. Do budynku biblioteki można wejść także drugim wejściem, do którego prowadzi chodnik połączony z dużym parkingiem znajdującym się przy ulicy Szkolnej. Użytkownicy obsługiwani są w bibliotece znajdującej się na pierwszym piętrze po lewej stronie od wejścia głównego. O lokalizacji biblioteki informuje duży baner powieszony na schodach widoczny tuż po wejściu do budynku. Do wnętrza biblioteki można dostać się schodami lub jedną z dwóch wind.

Po terenie budynku w którym mieści się biblioteka, jak i w samej bibliotece można swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. W bibliotece, jak i samym budynku brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej.

Klatki schodowe są przestronne, z poręczami po obu stronach schodów. Przestrzeń na korytarzach parteru i pierwszego piętra pozwala na swobodną komunikację osób na wózkach. Na każdym poziomie budynku, również na tym zajmowanym przez bibliotekę znajduje się jedna toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych). Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.