Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach

08.02.2012 Zobacz wszystkie z kategorii BIP

 

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach

 

 

UCHWAŁA NR XIL/298/13

Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach

 

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy  z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) art 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2012 roku, poz. 642) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/160/2000 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XIL/298/1

Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Józefy Bergelówny w Dobczycach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach im. Józefy Bergelówny zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 642 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406)

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4) niniejszego statutu

5) innych obowiązujących przepisów.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina i Miasto Dobczyce, zwana w dalszej części Gminą.

2. Siedzibą Biblioteki jest lokal położony w Dobczycach przy ul. Szkolnej 43 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym, a obszarem jej działania Miasto i Gmina Dobczyce.

§ 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują:

a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,

b) Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.

§ 4. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

§ 5. Warunki do działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, zapewnia Organizator.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1. Tworzenie zbiorów bibliotecznych oraz informacji przez gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie ksiażek, czasopism i innych wydawnictw i materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Tworzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, ich wypożyczanie do domu lub do instytucji oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzież oraz osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy, czytelnictwa i kultury.

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

7. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, instytucjami naukowymi, oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami, fundacjami  w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury oraz  kształtowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych.

8. Tworzenie warunków do rozwijania twórczości artystycznej, zwłaszcza literackiej oraz aktywności zawodowej i edukacyjnej. Wspieranie działań pedagogicznych poprzez organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego.

9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

10. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

11. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

12. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

13. Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego, kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego mieszkańcom Gminy.

§ 8. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska – prowadzić zajęcia edukacyjne, zajmować się wydawaniem publikacji promujących twórczość mieszkańców, promujących Gminę, organizować i prowadzić różnego rodzaju warsztaty i kursy odpowiadające na potrzeby użytkowników oraz wspierające ludzi w aktywizacji kulturalnej i zawodowej.

§ 9. Biblioteka współpracuje z:

1) przedszkolami, szkołami oraz pozostałymi placówkami i jednostkami organizacyjnymi gminy,

2) organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy,

3) Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce,

4) innymi nie wymienionymi jednostkami kultury, oświaty i nauki.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 10. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działaniami i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością statutową Biblioteki.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 12. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki oraz działających przy Bibliotece klubów, kół i grup związanych z działalnością statutową określają odrębne regulaminy i porozumienia nadane i/lub podpisane przez Dyrektora.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 15. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Kluby, Ogniska, Stowarzyszenia, Fundacje powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 16. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

§ 17. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 18. Biblioteka może pobierać opłaty za:

1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczanie międzybiblioteczne,

2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,

3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,

4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych oraz wyposażenia biblioteki

5. w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne,

6. prowadzone kursy, warsztaty i zajęcia, które są zgodne ze statutem a biblioteka nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów ich przeprowadzenia

7. wydawnictwa własne.

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

zaproponuj
książkę

    Skip to content