Skarby Biblioteki Jagiellońskiej

04.09.2012 Zobacz wszystkie z kategorii Nowości książkowe

Od samego Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej – prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka otrzymaliśmy album prezentujący największe skarby piśmiennictwa, nauki i kultury, przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej. Dzieje Biblioteki od jej zarania nierozerwalnie związane są z historią uniwersytetu krakowskiego, a jej księgozbiór narastał dzięki darom i legatom profesorów, uczniów, możnych protektorów, a także przyjaciół krakowskiej Almae Matris.

W albumie zaprezentowano 176  najcenniejszych obiektów: rękopisów, starych druków, grafik, map i atlasów, muzykaliów, wydawnictw rzadkich i dokumentów życia społecznego, które stanowią zaledwie cząstkę zbiorów gromadzonych przez wieki w najstarszej polskiej książnicy. Zostały one podzielone tematycznie tak, by odzwierciedlić zarówno ich związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, ukazać ich znaczenie dla nauki i kultury, jak również zaprezentować walory artystyczne. Każdej ilustracji towarzyszy skondensowany opis zwracający uwagę na najistotniejsze cechy prezentowanego dzieła.

Album składa się z pięciu części, w których obiekty przedstawione zostały w układzie chronologicznym. W pierwszej części zaprezentowane zostały dokumenty najściślej związane z dziejami Akademii Krakowskiej i jej nauczaniem. Druga część poświęcona jest historii książki rękopiśmiennej i drukowanej oraz historii opraw książkowych. W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały pomniki piśmiennictwa i literatury polskiej. Następna część dotyczy różnych dziedzin sztuki – malarstwa, grafiki i muzyki. Album zamyka rozdział poświęcony kartografii, obejmujący mapy Krakowa, Polski i świata.

Chociaż wszystkie obiekty zawarte w albumie są bardzo cenne, niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę, np. jedyny zachowany w Bibliotece papirus – tzw. papirus Sękowskiego, z przełomu I i II wieku, pontyfikał biskupów krakowskich z przełomu XI i XII wieku, który uważany jest za pierwszą księgę liturgiczną używaną przez biskupów po utworzeniu biskupstwa w Krakowie, kolekcja miniatur włoskich powstałych w warsztatach sieneńskich z połowy XIV wieku, rękopis Bogurodzicy (ok. 1408), unikatowe odbitki korektowe pierwszych druków Jana Gutenberga, ok. 1457-58, jeden z najwspanialszych zabytków kultury polskiej XVI wieku – kodeks Baltazara Behema z ok. 1506 roku, zawierający odpisy praw, przywilejów i statutów cechowych miasta Krakowa, ozdobiony kunsztownymi miniaturami,  autograf i pierwsze wydanie dzieła Kopernika De revolutionibus, arcydzieła mistrzów malarstwa i grafiki (Cranacha st., Dürera, Rembrandta), autografy m.in. Chopina, Mickiewicza, Słowackiego oraz naszych noblistów.

zaproponuj
książkę

    Skip to content