Regulamin wypożyczalni

07.02.2012 Zobacz wszystkie z kategorii BIP

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBCZYCACH

 

§ 1. Zasady ogólne

 1. Biblioteka jest instytucją kultury ogólnodostępną, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 

§ 2. Prawo korzystania

 1. Z wypożyczalni korzystać mogą wszyscy.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać aktualny dowód tożsamości
  2. wypełnić formularz rejestracyjny i po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.
 3. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Użytkownik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, nazwiska, szkoły lub uczelni, maila, ewentualnie telefonu.
 

§ 3. Wypożyczanie

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 egzemplarzy książek (więcej tylko za zgodą bibliotekarza) na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Książki najbardziej poszukiwane wypożyczane są jedynie na okres dwóch tygodni.
 3. Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu książek o 30 dni (osobiście, telefonicznie lub e-mailem).
 4. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych osób.
 5. Bibliotekarz nie odpowiada za rzeczy pozostawione w książkach.
 6. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie również audiobooki.
 7. Materiały niedostępne w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej można zamawiać za  pośrednictwem wypożyczania międzybibliotecznego w miarę możliwości jego zorganizowania przez bibliotekę i po ich sprowadzeniu korzystać z nich na miejscu. Koszty sprowadzenia potrzebnych materiałów ponosi użytkownik.
 

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów będących własnością biblioteki.
 2. Użytkownik odpowiada za stan wypożyczonych zbiorów do momentu ich zwrotu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych zbiorów użytkownik ma obowiązek odkupić taki sam egzemplarz lub w razie jego braku inny przydatny dla Biblioteki, równie wartościowy. 
 4. Za zgubienie lub zniszczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych formę odszkodowania ustala Dyrektor.
 

§ 5. Przetrzymywanie zbiorów

 1. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książek.
 2. Jeżeli użytkownik pomimo upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6. Przepisy końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z korzystaniem z księgozbioru. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach z siedzibą w Dobczycach, ul. Szkolna 43, reprezentowana przez p.o. Dyrektora Pawła Piwowarczyka.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej skarbnik.audyt@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora
 

zaproponuj
książkę

  Skip to content