Regulamin korzystania z komputerów

07.02.2012 Zobacz wszystkie z kategorii BIP

 

Regulamin korzystania z czytelni komputerowej
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach

 

§ 1. Prawo korzystania

 1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy, zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 2. Indywidualna sesja internetowa może trwać 60 minut z możliwością przedłużenia o ile nie będzie innych oczekujących użytkowników. W przypadku dużej ilości chętnych bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera.
 3. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik powinien okazać dowód tożsamości oraz wpisać się do zeszytu Czytelni Internetowej.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (CD-ROM, dyskietka, pendrive itp.) bez zgody bibliotekarza.
 5. Użytkownik ma prawo do zapisywania w obecności bibliotekarza danych na płytach CD oraz nośnikach z pamięcią przenośną wyposażoną w port USB – w ramach dopuszczonych przez licencję – po wcześniejszym okazaniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi w celu kontroli antywirusowej danych.
 6. Dyskietki przynoszone przez użytkowników mogą być formatowane.
 7. Korzystanie ze skanera, drukarki i ksero jest możliwe jedynie za pośrednictwem bibliotekarza. Za wydruki komputerowe pobierana jest opłata w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki.
 8. W Czytelni Komputerowej można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego prac w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji.
 

§ 2. Poszanowanie sprzętu komputerowego

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz do szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
 2. Obowiązkiem użytkownika jest natychmiastowe zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Dyrektor biblioteki może odmówić prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego.
 

§ 3. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego

 1. Użytkownik odpowiada materialnie w pełnej wysokości za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego oraz innych materiałów bibliotecznych.
 2. Za uszkodzenia i zniszczenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia. Po otrzymaniu odszkodowania Biblioteka wydaje użytkownikowi pokwitowanie.
 

§ 4. Zasady korzystania z Internetu

 1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest wyłącznie do celów edukacyjnych, dydaktycznych oraz naukowych. Internet nie może być wykorzystywany do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz celów komercyjnych.
 2. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów internetowych i plików bez zgody dyżurującego bibliotekarza.
 3. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.
 

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Jeśli użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

zaproponuj
książkę

  Skip to content