Jak działamy?Nasza historia, Kodeks, Regulamin.

18.03.2014 Zobacz wszystkie z kategorii Klub Kulturalnego Kibica

Podstawowe informacje o naszym Klubie oraz Regulamin i Kodeks związany z udziałem w wyjazdach, obowiązujący wszystkich uczestników. Wyjaśniamy też znaczenie naszego logo i historię Klubu Kulturalnego Kibica.

 Może kibicom w naszym kraju daleko do ideału, ale nie są to ludzie źli. Być może łatwiej jest pokazać to, co negatywne. Media niestety rzadko promują pozytywne postawy. Chcemy być grupą ludzi, których skupia radość z przeżywania sportu dzielona z innymi osobami! Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach działa Klub Kulturalnego Kibica. Zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych do 18 roku życia.

 


Regulamin Klubu Kulturalnego Kibica przy Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Dobczycach 

 

 

§ 1 DEFINICJE 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a)    Organizatorze – rozumie się przez to Klub Kulturalnego Kibica działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach,

b)    Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobczycach,

c)    Uczestnikach – rozumie się przez to osoby niepełnoletnie i osoby pełnoletnie, biorące udział w wydarzeniu sportowym organizowanym przez Klub Kulturalnego Kibica działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach,

d)    Kierowniku i Opiekunach – rozumie się przez to osoby wyznaczone przez Dyrektora Biblioteki, posiadające udokumentowanie przedstawiające przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wyjazdu na wydarzenie sportowe,

e)    Opiekunie prawnym – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego osoby poniżej 18 roku życia

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Klub Kulturalnego Kibica, działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach organizuje wyjazdy na wydarzenia sportowe, z uwzględnieniem postanowień ujętych w Regulaminie Klubu Kulturalnego Kibica oraz Kodeksu Kulturalnego Kibica.
 2. Organizowanie wyjazdów na wydarzenia sportowe przez Klub Kulturalnego Kibica stanowi integralną formę zaspokajania potrzeb rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 3. Organizowanie wyjazdów na wydarzenia sportowe ma na celu zapewnienie uczestnikom wyjazdów aktywnych i kreatywnych form spędzenia wolnego czasu oraz talentów i zainteresowań uczestników.
 4. Uczestnikami wyjazdów na wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Kulturalnego Kibica działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach są dzieci i młodzież szkolna.
 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w wyjeździe wraz z dzieckiem może wziąć udział opiekun prawny.
 6. Termin wydarzenia sportowego, godzina wyjazdu oraz planowany czas jego trwania będą podawane na bieżąco, kilka dni przez planowanym wyjazdem na wydarzenie sportowe na fanpagu Klubu Kulturalnego Kibica (facebook.com/klubkulturalnegokibica) lub/i stronie internetowej biblioteki, w grupie na facebooku oraz na plakatach.
 7. Wszyscy uczestnicy wyjazdu na wydarzenie sportowe zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, Regulaminu Klubu Kulturalnego Kibica, Kodeksu Kulturalnego Kibica, regulaminów miejsc, w których odbywa się wydarzenie sportowe oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
 8. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującym regulaminem oraz stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz do akceptacji ich postanowień.
 9. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe na wydarzenie sportowe organizowane przez Klub Kulturalnego Kibica działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach jest złożenie prawidłowo i czytelnie wypełnionych załączników nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 3 OŚWIADCZENIA I WYMAGANE ZGODY NA WYJAZD 

 1. Opiekun prawny dziecka składa oświadczenie i zgodę w formie pisemnej na  uczestnictwo dziecka niepełnoletniego w wyjeździe na wydarzenie sportowe. Oświadczenie i zgoda na wyjazd stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest poinformować kierownika wyjazdu o chorobach dziecka oraz zaopatrzyć je na czas wyjazdu w odpowiednie lekarstwa.
 3. Opiekun prawny uczestnika wyjazdu składa zgodę w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka przez Organizatora wyjazdu na wydarzenie sportowe, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 OBOWIĄZKI KIEROWNIKA I OPIEKUNÓW WYJAZDU 

 1. Kierownik i Opiekunowie wyjazdu sprawują nadzór oraz opiekę nad oznaczoną w karcie wyjazdu grupą uczestników, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dysponują listą uczestników i korzystają z niej w celu prawidłowej organizacji wyjazdu na wydarzenie sportowe.
 2. Kierownikiem i Opiekunami wyjazdu na wydarzenie sportowe są osoby pełnoletnie, wyznaczone przez Dyrektora Biblioteki, posiadające udokumentowanie przedstawiające przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wyjazdu na wydarzenie sportowe, posiadające odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań Kierownika i Opiekuna wyjazdu, w tym zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu na wydarzenie sportowe.
 3. Kierownik wyjazdu:

a)    Opracowuje program i regulamin wyjazdu  na wydarzenie sportowe,

b)    Zapoznaje uczestników wyjazdu i opiekunów z programem i regulaminem wyjazdu oraz informuje o trasie wyjazdu i jego celu,

c)    Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wyjazdu i przestrzegania regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

d)    Zapoznaje uczestników i opiekunów wyjazdu z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

e)    Nadzoruje zaopatrzenie uczestników oraz opiekunów w odpowiedni sprzęt, wyposażenie, a także apteczkę pierwszej pomocy,

f)     Organizuje i nadzoruje transport, w razie konieczności również wyżywienie i noclegi dla uczestników i opiekunów wycieczki,

g)    Dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

h)    Dysponuje środkami przeznaczonymi na wyjazd na wydarzenie sportowe,

i)      Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wyjazdu po jej zakończeniu i informuje o tym opiekunów prawnych uczestników wyjazdu oraz Dyrektora Biblioteki w terminie przyjętym w instytucji kultury

 1. Opiekunowie wycieczki:

a)    Sprawują opiekę nad powierzonymi im uczestnikami,

b)    Współdziałają z Kierownikiem wyjazdu w zakresie realizacji programu wyjazdu oraz przestrzegania jego regulaminu,

c)    Sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wyjazdu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d)    Nadzorują wykonywanie odpowiednich zadań przez uczestników wyjazdu,

e)    Wykonują inne zadania zlecone przez Kierownika wyjazdu

 1. Kierownik wyjazdu na wydarzenie sportowe określa liczbę uczestników przypadających na jednego Opiekuna.
 2. Kierownik lub Opiekunowie wyjazdu zobowiązani są do zapoznania uczestników wyjazdu na wydarzenie sportowe z obowiązującym Regulaminem Wyjazdów Klubu Kulturalnego Kibica.
 3. Kierownik lub Opiekunowie wyjazdu sporządzają fotorelację z wyjazdów na wydarzenia sportowe oraz publikują ją na fanpagu Klubu Kulturalnego Kibica (facebook.com/klubkulturalnegokibica) lub stronie internetowej biblioteki lub w grupie na facebooku.

 

§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 1. Każdy uczestnik wyjazdu na wydarzenie sportowe obowiązany jest do:

a)    przestrzegania Regulaminu Wyjazdów Klubu Kulturalnego Kibica, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Klubu Kulturalnego Kibica oraz Kodeksu Kulturalnego Kibica,

b)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń Kierownika i Opiekunów Wyjazdu,

c)    przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających,

d)    zgłaszania wszelkich nieprawidłowości oraz złego samopoczucia Kierownikowi lub Opiekunom wyjazdu,

e)    zachowywania się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za dotarcie dziecka na miejsce planowanej zbiórki przed wyjazdem na wydarzenie sportowe oraz za dotarcie dziecka do domu po przyjeździe z wydarzenia sportowego z miejsca przybycia.
 2. W przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu na wydarzenie sportowe Opiekun wyjazdu jest obowiązany udzielić niezwłocznie pomocy potrzebującym uczestnikom wyjazdu, wezwać służby medyczne oraz powiadomić opiekunów prawnych.
 3. Uczestnik wycieczki ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego uczestnika wycieczki odpowiada jego opiekun prawny.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wyjazdu.
 2. Regulamin wchodzi w życie  z dniem podpisania.
 3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:

a)    Załącznik nr 1- Oświadczenie i zgoda na wyjazd,

b)    Załącznik nr 2- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

c)    Załącznik nr 3- Karta wyjazdu

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

KODEKS KLUBU KULTURALNEGO KIBICA


Klub organizuje wyjścia na wydarzenia sportowe, organizuje opiekę na czas wyjazdu dla dzieci. Na wyjazdach, każdego uczestnika obowiązuje „Kodeks Kulturalnego Kibica”:

– szanujemy się nawzajem, wspieramy się, słuchamy poleceń organizatorów, przestrzegamy regulaminu stadionowego

– przestrzegamy zasad dobrego wychowania

– nie włączamy się w obraźliwy doping: taki, który używa wulgaryzmów, jest nasycony agresją i nienawiścią; nie prowokujemy

– nie gwiżdżemy na rywala, nie krytykujemy obraźliwie sędziego

– kibicujemy głośno, włączamy się w doping prowadzony przez kibiców – aktywny doping na stadionie!

– angażujemy się w pozytywne kibicowskie inicjatywy – konkursy, plebiscyty

– dbamy o bezpieczeństwo, wszelkie uwagi zgłaszamy organizatorowi wyjścia

– nie opuszczamy trybun i stadionu bez zgody organizatora wyjścia

– również poza wyjazdami na mecze w swoim środowisku prezentujemy postawę godną prawdziwego kibica, nie obrażamy kibiców innych drużyn, nie prowokujemy, nie dokonujemy aktów wandalizmu, które są niegodne Kulturalnego Kibica

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LOGO KLUBU KULTURALNEGO KIBICA

Trzy litery “K” nawiązujące do nazwy Klubu w kręgu, symbolu naszej jedności i integracji. W środku gwiazda, bo chcemy być taką jasną gwiazdą wśród kibiców, a poza tym to symbol naszego ulubionego Klubu, jakim jest Wisła Kraków.

zaproponuj
książkę

  Skip to content