RODO

19.09.2016 Zobacz wszystkie z kategorii RODO

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od podmiotów danych:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach z siedzibą w Dobczycach, ul. Szkolna 43, reprezentowana przez p.o. Dyrektora Pawła Piwowarczyka.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej skarbnik.audyt@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:

–   w celu korzystania z usług biblioteki na podstawie art. 4 i art. 6 zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach;

–   gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

–   na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę.
 2. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom w celu organizowania konkursów, w których uczestnicy będą brać udział. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy t.j. 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest pani Sylwia Wierciak, skarbnik.audyt@onet.pl, tel. 12-265-50-80

zaproponuj
książkę

  Skip to content