Biuletyn Informacji Publicznej

 

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach

 

 

UCHWAŁA NR XIL/298/13

Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach

 

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy  z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) art 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2012 roku, poz. 642) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/160/2000 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XIL/298/1

Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Józefy Bergelówny w Dobczycach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach im. Józefy Bergelówny zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 642 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406)

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4) niniejszego statutu

5) innych obowiązujących przepisów.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina i Miasto Dobczyce, zwana w dalszej części Gminą.

2. Siedzibą Biblioteki jest lokal położony w Dobczycach przy ul. Szkolnej 43 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym, a obszarem jej działania Miasto i Gmina Dobczyce.

§ 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują:

a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,

b) Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.

§ 4. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

§ 5. Warunki do działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, zapewnia Organizator.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1. Tworzenie zbiorów bibliotecznych oraz informacji przez gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie ksiażek, czasopism i innych wydawnictw i materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Tworzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, ich wypożyczanie do domu lub do instytucji oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzież oraz osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy, czytelnictwa i kultury.

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

7. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, instytucjami naukowymi, oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami, fundacjami  w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury oraz  kształtowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych.

8. Tworzenie warunków do rozwijania twórczości artystycznej, zwłaszcza literackiej oraz aktywności zawodowej i edukacyjnej. Wspieranie działań pedagogicznych poprzez organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego.

9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

10. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

11. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

12. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

13. Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego, kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego mieszkańcom Gminy.

§ 8. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska – prowadzić zajęcia edukacyjne, zajmować się wydawaniem publikacji promujących twórczość mieszkańców, promujących Gminę, organizować i prowadzić różnego rodzaju warsztaty i kursy odpowiadające na potrzeby użytkowników oraz wspierające ludzi w aktywizacji kulturalnej i zawodowej.

§ 9. Biblioteka współpracuje z:

1) przedszkolami, szkołami oraz pozostałymi placówkami i jednostkami organizacyjnymi gminy,

2) organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy,

3) Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce,

4) innymi nie wymienionymi jednostkami kultury, oświaty i nauki.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 10. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działaniami i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością statutową Biblioteki.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 12. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki oraz działających przy Bibliotece klubów, kół i grup związanych z działalnością statutową określają odrębne regulaminy i porozumienia nadane i/lub podpisane przez Dyrektora.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 15. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Kluby, Ogniska, Stowarzyszenia, Fundacje powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 16. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

§ 17. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 18. Biblioteka może pobierać opłaty za:

1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczanie międzybiblioteczne,

2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,

3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,

4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych oraz wyposażenia biblioteki

5. w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne,

6. prowadzone kursy, warsztaty i zajęcia, które są zgodne ze statutem a biblioteka nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów ich przeprowadzenia

7. wydawnictwa własne.

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

UCHWAŁA NR XIL/298/1
3
RADY MIEJSKIEJ W DOB
CZYCACH
z dn
ia 21 maja 2013 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w
Dobczycach
Na podstawie art.
18
ust 1
i ust.
2
pkt 15) ustawy z
dnia 8
marca 1990
roku
o
samorządzie gm
innym (t.j.
Dz.U. z
2001
roku, N
r 142, poz. 1591
z
późn. zm.), art.
13
ustawy z
dnia 25
października 1991
roku
o
organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.
U.
z
2012
roku, poz. 406) art 8
ust.
2
pkt 2
w
związku z
art.
11
ust.
1
i 3
ustawy z
dnia 27
czerwca 1997
r. o
bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2012
roku,
poz. 642) Rada Miejska w
Dobczycach uchwala, co następuje:
§
1.
Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w
Dobczycach,
st
anowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§
2.
Traci moc uchwała Nr XXII/160/2000 Rady Miejskiej w
Dobczycach z
dnia 20
listopada 2000
roku
w
sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Dobczyce.
§
3.
Uchwała wchodzi w
życie po upływi
e 14
dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobczycach
dr
Tadeusz
Bochnia
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIL/298/13
Rady Miejskiej w
Dobczycach
z dnia 21
maja
2013
r.
STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Józefy Bergelówny w
Dobczycach
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§
1.
Miejska Biblioteka Publiczna w
Dobczycach im. Józefy Bergelówny zwana dalej „Biblioteką" działa
na podstawie:
1)
ustawy z
dnia 27
czerwca 19
97
r. o
bibliotekach (j.t. Dz.
U.
z
2012
roku, poz. 642
z
późn. zm.),
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 21 czerwca 2013 r.
Poz. 4150
2)
ustawy z
dnia 25
października 1991r. o
organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.
Dz.
U.
z
2012
roku, poz. 406)
3)
ustawy z
dnia 8
marca 1990
r. o
samorządzie gminny
m (t.j. Dz.U. z
2001
roku, N
r 142, poz. 1591
z
późn.
zm.)
4)
niniejszego statutu
5)
innych obowiązujących przepisów.
§
2.
1.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina i
Miasto Dobczyce, zwana
w
dalszej części Gminą.
2.
Siedzibą Biblioteki jest lokal położony w
Dobczycach przy ul. Szkolnej 43
w
Regionalnym Centrum
Oświatowo
-
Sportowym, a
obszarem jej działania Miasto i
Gmina Dobczyce.
§
3.
1.
Nadzór nad organizacją i
funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Gminy
i
Miasta Dobczyce.
2.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują:
a)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Krakowie,
b)
Miejska Biblioteka Publiczna w
Myślenicach pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.
§
4.
1.
Biblioteka posiada osobowość pr
awną i
jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez
Organizatora.
2.
Biblioteka używa pieczęci podłużnej w
brzmieniu:
Miejska Biblioteka Publiczna w
Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32
-
410 Dobczyce
§
5.
Warunki do działalności i
rozwoju
Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom zapewnia Organizator.
II.
CELE I
ZADANIA BIBLIOTEKI
§
6.
Biblioteka służy rozwijaniu i
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu
wiedzy i
rozwoju kultury.
§
7.
Do szczegółowego zakresu dz
iałań Biblioteki należy:
1.
Tworzenie zbiorów bibliotecznych oraz informacji przez gromadzenie, opracowywanie i
przechowywanie
książek, czasopism i
innych wydawnictw i
materiałów bibliotecznych, z
uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu.
2
.
Tworzenie i
udostępnianie materiałów informacyjnych.
3.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych, z
uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i
młodzież oraz osób
niepełnospr
awnych.
4.
Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych
i
zewnętrznych.
5.
Popularyzacja książki, informacji, wiedzy, czytelnictwa i
kultury.
6.
Doskonalenie form i
metod pracy bibliotecznej.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
– 2 –
Poz. 4150
7.
Współdział
anie z
innymi bibliotekami, instytucjami kultury, instytucjami naukowymi, oświatowo
-
wychowawczymi, stowarzyszeniami, fundacjami w
zakresie upowszechniania wiedzy i
kultury, oraz
kształtowania i
zaspokajania potrzeb czytelniczych
8.
Tworzenie warunków do r
ozwijania twórczości artystycznej, zwłaszcza literackiej oraz aktywności
zawodowej i
edukacyjnej. Wspieranie działań pedagogicznych poprzez organizowanie dzieciom i
młodzieży
czasu wolnego.
9.
Doskonalenie form i
metod pracy bibliotecznej.
10.
Organizowa
nie czytelnictwa i
udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym
i
niepełnosprawnym.
11.
Prowadzenie różnych form pracy z
czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.
12.
Zaspokajanie potrzeb zainteresowań kulturalnych i
rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i
młodzieży.
13.
Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i
życia codziennego, kultywowanie tradycji i
tworzenie warunków
dla rozwoju kulturaln
ego mieszkańcom Gminy.
§
8.
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z
potrzeb środowiska
prowadzić
zajęcia edukacyjne, zajmować się wydawaniem publikacji promujących twórczość mieszkańców, promujących
Gminę, organizować i
prowadzić r
óżnego rodzaju warsztaty i
kursy odpowiadające na potrzeby użytkowników
oraz wspierające ludzi w
aktywizacji kulturalnej i
zawodowej.
§
9.
Biblioteka współpracuje z:
1)
przedszkolami, szkołami oraz pozostałymi placówkami i
jednostkami organizacyjnymi gmi
ny działającymi
na terenie Gminy,
2)
organizacjami i
stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy,
3)
Urzędem Gminy i
Miasta Dobczyce,
4)
innymi nie
wymienionymi jednostkami kultury, oświaty i
nauki.
III.
ORGANIZACJA I
ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ
§
10.
1.
Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działaniami i
reprezentuje ją na zewnątrz.
2.
Dyrektora Biblioteki powołuje i
odwołuje Burmistrz Gminy i
Miasta Dobczyce, który wykonuje czynności
z
zakresu prawa pracy i
jest jego zwier
zchnikiem służbowym.
§
11.
1.
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i
obsługi.
2.
W miarę potrzeb w
Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z
różnych dziedzin, związani z
działalnością
statutową Biblioteki.
3.
Pracowników zatrudnia i
zwalnia dyrektor Biblioteki.
§
12.
1.
Dyrektor i
pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
określone w
odrębnych przepisach.
2.
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na
podstawie odrębnych przepisów.
§
13.
1.
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i
punkty
biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
– 3 –
Poz. 4150
2.
Zasady i
warunki korzystania z
Biblioteki or
az działających przy Bibliotece klubach, kołach i
grup
związanych z
działalnością statutową określają odrębne regulaminy i
porozumienia nadane i/lub podpisane
przez Dyrektora.
§
14.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszcz
ególnych komórek
organizacyjnych ustala Dyrektor w
Regulaminie Organizacyjnym.
§
15.
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Kluby, Ogniska, Stowarzyszenia, Fundacje
powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
IV.
GOSPODARKA
FINANSOWA BIBLIOTEKI
§
16.
Biblioteka jest finansowana z
budżetu Gminy, z
dochodów własnych oraz innych źródeł.
§
17.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§
18.
Biblioteka może pobierać opłaty za:
1.
usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i
za wypożyczanie międzybiblioteczne,
2.
wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
3.
niezwrócone w
terminie materiały biblioteczne,
4.
uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych oraz wyposa
żenia biblioteki
5.
w formie kaucji
za wypożyczone materiały biblioteczne,
6.
prowadzone kursy, warsztaty i
zajęcia które są zgodne ze statutem a
biblioteka nie
jest w
stanie samodzielnie
pokryć kosztów ich przeprowadzenia
7.
wydawnictwa własne.
§
19.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§
20.
Zmiany w
statucie mogą być dokonywane w
trybie właściwym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobczycach
dr

Tade